SKLADOVÉ ZÁSOBY, JEJICH POŘÍZENÍ S VAZBOU NA ÚČETNICTVÍ, DAŃ Z PŘÍJMU A DPH

Datum a čas: 30. 8. 2018 9.00-13.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Beránková Dagmar
Auditor, daňový poradce, soudní znalec-účetnictví
Členská cena: 1 100,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 30082018
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Rozsah této přednášky je široký. Přednáška bude orientovaná kromě jiného i na problémy z oblasti daní, protože naše účetnictví je provázáno s daňovým základem daně z příjmu. I když se to nezdá, tak i DPH nebo kursové rozdíly je nutno řešit i v souvislosti s účtováním zásob. Třída 1 není jednoduchou záležitostí.

Program semináře:
• druhy zásob (podle způsobu pořízení – nákupem, vlastní výrobou),
• vymezení pojmů zásob (materiál, zboží, mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, zásoby vlastní výroby),
• vedení (evidence) zásob na skladě způsobem průběžným – A a způsobem periodickým – B,
• ocenění úbytků zásob ze skladu (pořizovací cena, reprodukční pořizovací, vlastní náklady),
• opravné položky k zásobám,
• ocenění úbytků ze skladu (skutečné ocenění při pořízení, FIFO, vážený aritmetický průměr, pevná skladová cena s oceňovací odchylkou),
• postup při vyskladnění zásob,
• zásoby vlastní výroby – novela z hlediska účtování a oceňování,
• směrnice z hlediska ocenění („trasace“, auditní stopa),
• přecenění výrobků na skladě,
• změna účetního programu,

• zásoby na cestě (materiál a zboží),
• nevyfakturované dodávky,
• zásoby předané ke zpracování,
• zásoby přijaté ke zpracování,
• účtování materiálu přímo do spotřeby,
• drobný hmotný majetek,
• aktivace zásob,
• bonus a skonto,

• odpovědnost (dříve hmotná) dle zákoníku práce,
• konsignační sklad,
• vratné obaly,
• reklamní akce,
• vedení skladu při traťových dodávkách,
• zálohy na zásoby a jejich vykazování v rozvaze,
• normy úbytků a ztratné,
• prodej nadnormativních zásob, přeskladnění,
• dar,
• odpad,

• inventarizace zásob,
• chyby z hlediska účetní závěrky.

Při neúčasti strorno poplatek 100,- kč.