ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ A MEZD 2018

Datum a čas: 15. 1. 2019 9.00 - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava
Lektor: Ing. Dagmar Lokajová
specialista na problematiku zdanění mezd a platů, dlouholetý metodik DPZČ na FŘ Ostrava
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 15012019
Specifický symbol:
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Seminář je zaměřen na aktuální otázky a změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 a pro rok 2019 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 170/2017 Sb. (daňový balíček)

Tématická náplň semináře:
Zdaňování příjmů zaměstnanců, příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018, změny v závislé činnosti pro rok 2019

- Vedení údajů pro daňové účely v návaznosti na GDPR
- Minimální mzda a její aplikace dle zákona o daních z příjmů
- Náprava v minulosti zdaněných příjmů podle § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů v návaznosti na rozsudek KS v Ostravě z května 2018
- Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů
- Zdanění příjmů z náhrady za ztrátu na výdělku
- Příjmy zdaňované „srážkovou daní“, výpočet daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, příklady
- Výpočet zálohy na daň, solidární zvýšení daně, učinění prohlášení k dani písemně nebo elektronicky, náležitosti prohlášení k dani, doklady, kterými je poplatník povinen prokázat plátci daně nárok na slevy na dani, na daňové zvýhodnění
- Podmínky pro uplatnění slev na dani, nárok na uplatnění základní slevy, slev na invaliditu, slevy na držitele průkazu ZTP/P, slevy na studenta
- Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě, posouzení soustavné přípravy na budoucí povolání, uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě, kterému byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
- Opravy nesprávně přiznaného daňového zvýhodnění. Opravy nesprávně sražených záloh na daň, opravy nesprávně sražené daně, kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání
- Náležitosti mzdových listů, prokazování nároku na uplatnění slev na dani, daňového zvýhodnění a nezdanitelné části základu daně při výpočtu ročního zúčtování
- Podmínky pro provedení ročního zúčtování, žádost o provedení ročního zúčtování v písemné nebo elektronické formě (platné tiskopisy)
- Snížení základu daně o nezdanitelnou část základu daně např. dary (bezúplatné plnění), podmínky pro odečet úroků z úvěrů použitých na pořízení bytových potřeb, pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění, na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, příklady z praxe
- Povinnost podat přiznán í k dani z příjmů fyzických osob
- Povinnosti plátců daně, informace o platných tiskopisech, informace o připravovaných změnách ve zdaňování příjmů zaměstnanců a změnách v tiskopisech
- Zodpovězení dotazů, závěrPřipravte si předem dotazy na lektorku, po ukončení semináře bude následovat diskuse a odpovědi na dotazy.

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.