ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ PŔÍJMŮ A MEZD 2019, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

Datum a čas: 15. 1. 2020 9.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Dagmar Lokajová
specialista na problematiku zdanění mezd a platů, dlouholetý metodik DPZČ na FŘ Ostrava
Členská cena: 1 100,- Kč
Nečlenská cena: 1 300,- Kč
Varibilní symbol: 15012020
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Tématická náplň semináře:

- Minimální mzda a její aplikace dle zákona o daních z příjmů.
- Aktuální problematika vybraných příjmů osvobozených od daně.
- Změny ve zdanění příjmů zaměstnanců v roce 2019, zejména změny při tvorbě základu daně, povinné zahraniční pojištění, změny při zdanění příjmů podle zvláštní sazby daně, praktické příklady.
- Výpočet zálohy na daň, solidární zvýšení daně, učinění prohlášení k dani písemně nebo elektronicky, náležitosti prohlášení k dani, doklady, kterými je poplatník povinen prokázat plátci daně své nároky na slevy, na daňové zvýhodnění.
- Nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona o daních z příjmů např. bezúplatné plnění (dary), úroky z úvěrů na pořízení bytové potřeby, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění aj., podmínky pro uplatnění, prokazování nároku.
- Slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů, podmínky pro uplatnění slev např. základní slevy, slevy na vyživovanou manželku, slevy na invaliditu, slevy na držitele průkazu ZTP/P, slevy na studenta, za umístění dítěte, dokládání nároku požadovanými listinami.
- Daňové zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona o daních z příjmů, podmínky pro uplatnění, změny u daňových bonusů, uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě, posouzení soustavné přípravy na budoucí povolání, uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě, kterému byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přerušení studia, dokládání nároku požadovanými listinami
- Náležitosti mzdových listů, povinnosti plátce daně např. vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech.
- Podmínky pro provedení ročního zúčtování, žádost o provedení ročního zúčtování v písemné nebo elektronické formě (platné tiskopisy), výpočet daně, vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh a doplatku na daňovém bonusu.
- Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, povinné přílohy, opravy nesprávně sražených záloh, daně a daňového zvýhodnění, změny v tiskopisech.
- Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, opravy nesprávně sražené daně.
- Povinnost podat přiznán í k dani z příjmů fyzických osob.
- Vrácení přeplatků přes přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
- Zodpovězení dotazů, závěr

Platba převodem!

Při neúčasti storno poplatek 100,- Kč.