ÚČETNICTVÍ a daně pro začínající účetní

Datum a čas: 2. 9. 2020 - 12. 11. 2020 15.00 hod - 19.00 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Jana HAKALOVÁ, Ph.D, Ing. Yvetta PŠENKOVÁ, Ph.D.
patří mezi nejzkušenější lektorky v oblasti účetnictví, daní, ekonomiky a daňové evidence. S dlouholetou praxí ve vzdělávaní dospělých na VŠB.
Členská cena: 6 000,- Kč
Nečlenská cena: 7 950,- Kč
Varibilní symbol: 2092020
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Rekvalifikační kurz Účetnictví je koncipován tak, aby byl úplný začátečník schopen po absolvování kurzu vést účetnictví pro malé a střední firmy. Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.

Kurz probíhá v odpoledních hodinách, 2x týdně vždy v pondělí a ve středu.

OBSAH KURZU:

2 soustředění
Zákon o účetnictví a úvod do účetnictví - Rozvaha, majetek a zdroje krytí, náklady a výnosy, účtová osnova, účtový rozvrh. Princip účetnictví, druhy účtů, účetní knihy, účetní zápisy.

2 soustředění
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Charakteristika dlouhodobého majetku, oceňování, pořizování, odpisování,vyřazování.

2 soustředění
Účtová třída 1 - Zásoby. Materiál, zboží, zásoby vlastní výroby (charakteristika oceňování, účtování způsobem A a B)

1 soustředění
Procvičování výuky na souvislých příkladech u dlouhodobého majetku a zásob.

1 soustředění
Účtová třída 2 - Finanční účty, pokladna, ceniny, účty v bankách a úvěry, atd.

2 soustředění
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy: zúčtování daní (vazba na daňový řád) a dotací, přechodné účty aktiv a pasiv, kursové rozdíly. Pohledávky a závazky (dluhy), zálohové faktury

1 soustředění
Mzdy. Účtování mezd, analytická evidence u mezd, pojištění zdravotní a sociální

2 soustředění
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, rezervy atd. Základní kapitál a kapitálové fondy, vznik obchodních korporací.

1 soustředění
Procvičování výuky na souvislých příkladech: účty, zúčtovací vztahy, kapitálové účty a dlouhodobé závazky a ukázka vhodného programu na Pc.

2 soustředění
Účtová třída 5 a 6 - Náklady a výnosy: Daňové uznatelné a neuznatelné náklady, účtování provozních, finančních a mimořádných nákladů výnosů - příklady, atd. Charakteristika nákladů a výnosů, vazba na zákon o daních z příjmů dle §24 a §25.

1 soustředění
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty: Stanovení základu daně, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, podrozvahové účty a další. Uzavírání účetních knih, použití závěrkových účtů.

2 soustředění
Účetní závěrka a opakování učiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, vnitropodnikové směrnice, ověření účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejnění údajů z účetní závěrky, výroční zpráva, opakování v příkladech.

- Písemná zkouška - TEST. Poté předání osvědčení na profesní činnost Účetnictví.

Pro výuku je nutné si zakoupit ÚZ magazín Účetnictví podnikatelů, který si můžete pořídit v DTO CZ v přízemí vedle vrátnice.

Platba pouze předem na účet.