JAK ZVLÁDNOUT POHLEDÁVKY A DLUHY (ZÁVAZKY) Z HLEDISKA ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Datum a čas: 21. 9. 2020 9.00 hod - 13.30 hod
Místo konání: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Lektor: Ing. Beránková Dagmar
Auditor, daňový poradce, soudní znalec-účetnictví
Členská cena: 1 000,- Kč
Nečlenská cena: 1 200,- Kč
Varibilní symbol: 21092020
Specifický symbol: čl. č.
Číslo účtu: 2101149217/2010
Přihlásit se

Seminář je určen účetním méně a středně pokročilým, především těm, které pracují jako finanční účetní v oblasti účtování banky, pohledávko-závazkových vztahů, vyčíslují kursové rozdíly, úroky včetně úroků z prodlení, zabývají se splatností, účetními a daňovými opravnými položkami, půjčkami a obdobnými transakcemi.

Lektorka na semináři propojuje účetní a daňové předpisy ve vazbě na pojmy dle občanského zákoníku. Zaměří se na praktické případy. Citovány budou i některé interpretace Národní účetní rady, které se danou problematikou zabývají. Důraz bude kladen na účetní a daňovou problematiku.

Program:

pohledávky (závazky) z obchodního styku v české a cizí měně, datum uskutečnění účetního případu, kursové rozdíly,
• pojem fakturace, splatnost pohledávek dle občanského zákoníku,
• rátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky (členění od data uskutečnění zdanitelného plnění a data sestavení účetní závěrky), důležitý ukazatel pro věřitele – zejména banky,
• zálohy a závdavky (chybné postupy účetních jednotek),
• opravné položky k pohledávkám dle zákona o rezervách (daňově účinné náklady),
• insolvenční řízení dlužníka (trestní oznámení v případě včasného nevyhlášení IŘ),
• odpis pohledávek a daňová účinnost dle §24/2/y,
• promlčení a prekluze dle občanského zákoníku (§ 609 až § 654),
• reklamační řízení, účtování dopadů do daně z příjmu a DPH,
• postoupení pohledávek (§24/2/s),
• co je to faktoring (NUR I – 12),
• směnečné operace (směnka k úhradě, inkasu),
• závazek a dluh z hlediska nového občanského zákoníku,
• vazba na nový občanský zákoník (§ 1721 a následující),
• změna v osobě věřitele nebo dlužníka (§ 1879 a následující),
• zánik závazků a vazba na daň z příjmu,
• zajištění a utvrzení dluhu,
• závazky z jiných právních důvodů,
• zápůjčka (§ 2390–2394 občanského zákoníku),
• úvěr (§ 2395–2400 občanského zákoníku),
• závazky z odvážných smluv (pojištění),
• náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škody a náhrady škod z hlediska účetnictví a daní),
• pohledávky a závazky vůči zaměstnancům,
• pohledávky a závazky vůči státu (včetně dotací), zálohy na daň z příjmu a rezerva na daň z příjmu, právnických osob,
• pohledávky za společníky, závazky ke společníkům,
• rezervy (tvorba a rozpuštění),
• odložená daň – ČÚS 003,
• inventarizace pohledávek a závazků (konfirmace),
• třída 3 – zúčtovací vztahy, časové rozlišení a dohadné účty v souvislosti s judikáty,
• účtování u společníka vedoucího účetnictví v průběhu účetního období.

Platba pouze předem na účet. Při neúčasti stronopoplatek 100,- kč.