Stanovy

S T A N O V Y

Svazu účetních Severní Morava, z.s.

 

Čl. 1

Postavení Spolku a sídlo

 

1.   Svaz účetních Severní Morava, z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolnou a nezávislou profesní organizací, která sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce splňující stanovené podmínky členství (dále jen člen), kteří souhlasí s programovými zásadami spolku a jeho stanovami. Pro naplnění účelu Spolku a uplatnění společných zájmů jeho členů je Spolek sdružen ve svazovém spolku Svaz účetních České republiky, z.s. (dále jen Svaz).

 

2.   Spolek je samosprávný svazek členů v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tyto stanovy určují programové cíle, zásady činnosti a organizaci Spolku, podmínky členství, práva a povinnosti členů.

 

3.   Spolek používá jednotné formy razítka a loga Svazu, které je chráněno a zapsáno v rejstříku ochranných známek.

 

4.   Sídlem Spolku je Ostrava.

 

Čl. 2

Účel a předmět činnosti

 

1.   Spolek plní své poslání tím, že:

a)     spolupracuje nebo nabízí spolupráci státním orgánům a institucím i obchodním a dalším společnostem při řešení otázek souvisejících s činností Spolku podle těchto stanov v součinnosti se Svazem,

b)     prosazuje oprávněné odborné zájmy svých členů a pomáhá při jejich umisťování, zajišťuje možnost dobrovolného pojištění svých členů týkající se odpovědnosti při výkonu účetní profese,

c)     organizuje k rozvíjení odbornosti svých členů a dalších zájemců kongresy, sympozia, školení, přednáškové cykly, kurzy, besedy, tematické zájezdy, odborné výstavy a exkurze a jiné odborné akce. Při akcích může poskytovat občerstvení.,

d)     zprostředkovává pojištění svých členů,

e)     navazuje a udržuje styky s obdobnými organizacemi tuzemskými i zahraničními,

f)      organizuje a provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti,

g)     zabezpečuje publikační činnost pro členy i účetní veřejnost, metodické materiály, účetní výkazy a další pomůcky, vlastní distribuci vč. nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vlastní produkci publikací a programů pro výpočetní techniku,

h)     prostřednictvím Svazu se spolupodílí na vytváření norem a standardů v oblasti účetnictví a auditu, námětů v daňové oblasti,

i)      se souhlasem výkonného výboru Svazu provádí další činnost.

 

Čl. 3

Členství ve Spolku

 

1.     Členem Spolku může být fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která zde vykonává účetní nebo navazující či jinak s tímto oborem přímo související profesi, případně má zájem o účetní profesi a hlásí se k poslání spolku a bude dodržovat stanovy, jakož i etický kodex Spolku a Svazu.

 

2.     Právnické osoby (státní podniky, obchodní a jiné společnosti, družstva, rozpočtové a společenské organizace, sdružení apod.) se mohou stát kolektivními členy Spolku. Podmínky přijetí těchto organizací za člena, jejich členství, práva a povinnosti, jakož i způsob spolupráce s nimi se stanoví písemnou dohodou. Dohoda o spolupráci se považuje za členskou přihlášku kolektivního člena. Členství získává příslušná společnost, aniž by vzniklo individuální členství jejích zaměstnanců.

 

3.     Uchazeč o členství musí vyplnit přihlášku Spolku. Pokud je uchazeč přijat za člena, vzniká jeho členství dnem, kdy bude naplněna druhá ze dvou podmínek členství: splnění povinnosti zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku. Výši členského příspěvku stanoví členská schůze.

 

4.     Spolek je otevřený novým členům a nesmí bez řádného důvodu odmítnout přijetí žadatele, který splňuje podmínky členství. Uchazeč má v případě odmítnutí členství právo obrátit se na Svaz. V takovém případě revizní komise Svazu jeho přihlášku přezkoumá a v případě, že shledá odmítnutí přijetí uchazeče Spolkem za neodůvodněné, informuje o tom výkonný výbor Svazu. Spolek je povinen respektovat výzvu Svazu k nápravě.

 

5.     Každý člen Spolku však musí splňovat etické předpoklady, tj. zejména předpoklady pro přispívání k naplňování poslání a účelu Spolku a nesmí být členem více než jednoho Spolku založeného na územním principu sdruženého ve Svazu.

 

6.     Členství ve Spolku zaniká:

a)     vystoupením ze Spolku,

b)     vyloučením pro porušení členských povinností (zejména nezaplacení členských příspěvků do konce dubna běžného roku, jemuž předcházela písemná upomínka o zaplacení) nebo pro ztrátu etických předpokladů

c)     úmrtím nebo zánikem bez právního nástupce,

d)     právní mocí rozhodnutí o úpadku člena.

 

7.     Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výbor Spolku.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

 

1.     Člen Spolku je oprávněn:

a)     volit a být volen do všech orgánů Spolku, případně do orgánů Svazu (volen může být pouze individuální člen),

b)     účastnit se práce Spolku a předkládat jeho orgánům náměty a návrhy týkající se činnosti Spolku,

c)     podílet se na činnosti vyplývající pro člena Spolku dle čl. 2.

 

2.     Člen Spolku je povinen:

a)     dodržovat stanovy Spolku,

b)     podílet se na činnosti Spolku a hájit jeho zájmy,

c)     platit stanovené členské příspěvky vždy do 28. února příslušného kalendářního roku

 

3.     Člen Spolku nesmí:

a)     bez pověření vystupovat a jednat jménem Spolku,

b)     spojovat či užívat jméno, logo a další chráněné značky Spolku či Svazu s vlastní podnikatelskou nebo jinou činností, pokud tak není dovoleno zvláštní úpravou podle stanov.

 

Čl. 5

Orgány Spolku

 

1.     Orgány Spolku jsou:

a)     členská schůze,

b)     výbor Spolku,

c)     revizní komise Spolku.

 

2.     Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Svolává ji výbor Spolku dle potřeby, minimálně jednou za čtyři roky v souvislosti se sněmem delegátů Svazu. Členské schůze je oprávněn se zúčastnit bez hlasovacího práva člen výkonného výboru Svazu, revizní komise Svazu nebo zmocněnec výkonného výboru Svazu.

 

Úkolem členské schůze je:

a)     volit členy a náhradníky výboru a revizní komise Spolku,

b)     volit delegáty na sněm delegátů Svazu podle stanoveného klíče,

c)     volit jednoho zástupce a náhradníka do rady spolků,

d)     schvalovat kandidáty na členství ve výkonném výboru a revizní komisi Svazu,

e)     schvalovat zprávy výboru Spolku o činnosti a hospodaření za uplynulé období a brát na vědomí zprávu revizní komise Spolku

f)      schvalovat výši členských příspěvků na základě pravidla jednotného pro všechny členy,

g)     schvalovat plány činnosti a rozvoje Spolku vč. finančního výhledu,

h)     rozhodovat o návrzích na změnu stanov Spolku, o zániku Spolku nebo jeho přeměně.

 

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí většina členů dle členské evidence. V případě, že členská schůze není usnášeníschopná, postupuje se podle ustanovení § 257 občanského zákoníku. Členská schůze se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen má jeden hlas. O změně stanov a zániku Spolku se usnáší dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Hlasování se děje aklamací.

 

Členská schůze se svolává nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání se současným zasláním návrhu programu a projednávaných materiálů.  Členskou schůzi svolá výbor podle potřeby nebo žádají-li o to na společné schůzi dvě třetiny členů výboru Spolku a členů revizní komise Spolku nebo nejméně jedna třetina registrovaných členů Spolku. Pokud však členskou schůzi výbor Spolku nesvolá, mohou členskou schůzi svolat žadatelé.

 

3.     Výbor Spolku je kolektivním statutárním orgánem Spolku. Má nejméně tři členy, funkční období je čtyřleté. Současně se členy výboru může být zvolen jeden náhradník. Pokud v průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k nápravě se stane zcela nečinným po dobu delší než 4 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti plynoucí z této funkce, nastupuje na jeho místo do konání nejbližší členské schůze ten náhradník, který při volbě získal nejvíce hlasů. Pokud nelze kooptovat žádného z náhradníků, svolá výbor Spolku do 30 dnů od takovéto skutečnosti členskou schůzi.

 

Ze svého středu volí výbor Spolku předsedu Spolku (dále jen předseda), a pověřuje funkcemi jednotlivé členy výboru. Jménem výboru jako statutárního orgánu Spolku jedná a Spolek navenek zastupuje předseda, nebo další pověřený člen výboru. Předseda zastupuje Spolek na poradě zástupců Spolků ve Svazu, nerozhodne-li výbor Spolku o jiném zástupci.

 

Povinností výboru Spolku je zejména:

a)   řídit činnost Spolku v období mezi členskými schůzemi,

b)  schvalovat plán činnosti a rozpočet Spolku na každý rok,

c)   vypracovat zprávu o činnosti výboru Spolku a účetní závěrku Spolku pro členskou schůzi a Svaz,

d)  řešit organizační problémy Spolku,

e)   stanovit základní podmínky spolupráce s jinými organizacemi,

f)   rozhodovat o přijetí a vyloučení členů Spolku a vést jejich seznam.

 

4.     Revizní komise Spolku má 3 členy, funkční období je čtyřleté. Ze svého středu volí předsedu. Pokud v průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k nápravě se stane zcela nečinným po dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti plynoucí z této funkce, svolá výbor Spolku do 60 dnů od takovéto skutečnosti členskou schůzi.

Revizní komise Spolku je kontrolním orgánem Spolku. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.

 

Revizní komise Spolku dohlíží na plnění usnesení členské schůze, stanov a ostatních norem a dohlíží na činnost výboru a ostatních organizačních jednotek Spolku. Za tím účelem musí být revizní komisi umožněn přístup ke všem dokladům kontrolovaných subjektů. Při této činnosti má právo využít součinnosti revizní komise Svazu.

Předseda revizní komise Spolku se může zúčastnit jednání výboru Spolku.

 

Revizní komise Spolku se schází dle potřeby, minimálně jednou za půl roku. Svolává ji předseda revizní komise. Předseda revizní komise je povinen svolat schůzi revizní komise rovněž, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů nebo výbor Spolku. Nesvolá-li předseda revizní komise zasedání, ač je k tomu podle stanov povinen, svolá ji kterýkoliv jiný člen revizní komise.

 

Čl. 6

Povinnosti vůči Svazu

 

Spolek je povinen plnit povinnosti vyplývající mu z členství ve Svazu a to jak podle stanov Svazu, tak podle rozhodnutí jeho orgánů.

 

Čl. 7

Hospodaření Spolku

 

1.     Orgány Spolku hradí své náklady z vlastních finančních zdrojů. Vlastními finančními zdroji jsou členské příspěvky a všechny ostatní příjmy. Svaz neodpovídá za závazky Spolku a obdobně Spolek neodpovídá za závazky Svazu.

2.     Spolek hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Deficitní rozpočet je možný, je-li v době schvalování znám způsob krytí deficitu, zejména přebytkem z minulých let.

 

Čl. 8

Zánik Spolku

 

Spolek zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Členská schůze současně rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem Spolku.

 

Čl. 9

Závěrečná a společná ustanovení

 

Otázky neupravené v těchto stanovách se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.